ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ತಲೆಯಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ತಲೆಯು ( 1 , 1 )
ತಲೆಯುಳ್ಳ ( 2 , 1 )
ತಲೆಯೂರಿ ( 1 , 1 )
ತಲೆಯೊಡೆದು ( 1 , 1 )
ತಲೆಹೋದ ( 2 , 1 )
ತಲ್ಲಣವು ( 1 , 1 )
ತಲ್ಲಣವೇ ( 1 , 1 )
ತಲ್ಲಣಿಸು ( 1 , 1 )
ತವಕದಲಿ ( 1 , 1 )
ತವಕದಾತುರದವಳ ( 1 , 1 )
ತವರಹುದೆ ( 1 , 1 )
ತವುಡನಿಟ್ಟಂತೆ ( 1 , 1 )
ತವೆ ( 1 , 1 )
ತಳವಾರ ( 1 , 1 )
ತಳಿಗೆಗಂ ( 1 , 1 )
ತಳ್ಳಿ ( 1 , 1 )
ತಾ ( 61 , 1 )
ತಾಗದ ( 1 , 1 )
ತಾಗದಿಹುದು ( 1 , 1 )
ತಾಗಿ ( 2 , 1 )
ತಾಗುವಾ ( 1 , 1 )
ತಾಟಗಿತ್ತಿಯಾ ( 1 , 1 )
ತಾಡುವದೆ ( 1 , 1 )
ತಾಣಕದು ( 1 , 1 )
ತಾಣದೊಳಗಿರಲು ( 1 , 1 )
ತಾನಕ್ಕು ( 5 , 1 )
ತಾನಡಗಿ ( 1 , 1 )
ತಾನರಿದು ( 1 , 1 )
ತಾನರಿಯದ ( 1 , 1 )
ತಾನರಿವ ( 1 , 1 )
ತಾನಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ತಾನಾ ( 1 , 1 )
ತಾನಾಗಿ ( 2 , 1 )
ತಾನಾಗಿಪ್ಪುದೆ ( 1 , 1 )
ತಾನಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ತಾನು ( 10 , 1 )
ತಾನೆ ( 4 , 1 )
ತಾನೆಂದ ( 1 , 1 )
ತಾನೆಂದು ( 1 , 1 )
ತಾನೇ ( 1 , 1 )
ತಾನೊಂದಯ್ಯ ( 2 , 1 )
ತಾನೊಪ್ಪಿ ( 1 , 1 )
ತಾಪದ ( 1 , 1 )
ತಾಯ ( 1 , 1 )
ತಾಯಗನಲಿ ( 1 , 1 )
ತಾಯಿ ( 3 , 1 )
ತಾಯಿಯೂ ( 1 , 1 )
ತಾಯಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ತಾಯ್ತಂದೆ ( 1 , 1 )