ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ತಿಳಿಯೆಂದ ( 2 , 1 )
ತಿಳಿಯೋ ( 2 , 1 )
ತಿಳಿಲೇಸು ( 1 , 1 )
ತೀಟಿಯದು ( 1 , 1 )
ತೀರಿದ ( 1 , 1 )
ತೀರ್ದ ( 1 , 1 )
ತುಚ್ಛದಿಂದಾರ ( 1 , 1 )
ತುಡುಗುಣಿಯ ( 1 , 1 )
ತುಂತ ( 1 , 1 )
ತುತ್ತ ( 1 , 1 )
ತುತ್ತನೇ ( 1 , 1 )
ತುತ್ತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ತುತ್ತಿನಾ ( 1 , 1 )
ತುತ್ತು ( 5 , 1 )
ತುತ್ತೆಂಬ ( 1 , 1 )
ತುತ್ತೊಂದು ( 1 , 1 )
ತುದಿಗೇರಿ ( 1 , 1 )
ತುದಿಯ ( 1 , 1 )
ತುಪ್ಪ ( 4 , 1 )
ತುಪ್ಪದಾ ( 1 , 1 )
ತುಪ್ಪವಾದಾ ( 1 , 1 )
ತುಂಬಿದಂತಿರುವದೇ ( 1 , 1 )
ತುಂಬಿದಾ ( 1 , 1 )
ತುಂಬುವವು ( 1 , 1 )
ತುಂಬೆಗಿಂ ( 1 , 1 )
ತುರಿ ( 1 , 1 )
ತುರುಕನಾ ( 1 , 1 )
ತುಲವನೇರಲು ( 1 , 1 )
ತುಳಿದಂತೆ ( 1 , 1 )
ತೂತು ( 1 , 1 )
ತೂರರೊಳು ( 1 , 1 )
ತೂರಿದರೆ ( 1 , 1 )
ತೂರುಣನು ( 1 , 1 )
ತೆಂಕಣಕೆ ( 1 , 1 )
ತೆಂಕಲು ( 1 , 1 )
ತೆಂಕಲುಂಟೆಂದ ( 1 , 1 )
ತೆಂಕಲೇ ( 1 , 1 )
ತೆಂಕಲೊಳು ( 1 , 1 )
ತೆಂಗಣದಿ ( 1 , 1 )
ತೆಂಗಿನ ( 1 , 1 )
ತೆಂಗು ( 2 , 1 )
ತೆಗೆದತ್ತಿಳೀಯುವದು ( 1 , 1 )
ತೆಗೆದವಳು ( 1 , 1 )
ತೆಗೆದಾನು ( 1 , 1 )
ತೆಗೆವ ( 1 , 1 )
ತೆಪ್ಪವನ್ನು ( 1 , 1 )
ತೆರದಿ ( 1 , 1 )
ತೆರನ ( 1 , 1 )
ತೆರನಂತೆ ( 1 , 1 )
ತೆರನಾವುರೆವುದಕೆ ( 1 , 1 )