ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ತನುವೊಂದು ( 1 , 1 )
ತನ್ನ ( 10 , 1 )
ತನ್ನತಾ ( 1 , 1 )
ತನ್ನಂತೆ ( 1 , 1 )
ತನ್ನದೆಂದೆನಬೇಡ ( 1 , 1 )
ತನ್ನನು ( 1 , 1 )
ತನ್ನಯದೆಂಬ ( 1 , 1 )
ತನ್ನೂಳಗೆ ( 1 , 1 )
ತನ್ನೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ತನ್ನೊಳಿರ್ದುದ ( 1 , 1 )
ತಪಗಳು ( 1 , 1 )
ತಪದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ತಪಸಿಗಳಂತೆ ( 1 , 1 )
ತಪಸಿಯ ( 1 , 1 )
ತಪ್ಪದಲೆ ( 2 , 1 )
ತಪ್ಪದು ( 1 , 1 )
ತಪ್ಪದೇ ( 1 , 1 )
ತಪ್ಪನೇ ( 1 , 1 )
ತಪ್ಪಬಹುದೇ ( 1 , 1 )
ತಪ್ಪಲು ( 3 , 1 )
ತಪ್ಪಾದಿದಂದು ( 1 , 1 )
ತಪ್ಪಿ ( 3 , 1 )
ತಪ್ಪಿದರೆ ( 4 , 1 )
ತಪ್ಪಿನಲಿಸಿಲುಕಿ ( 1 , 1 )
ತಪ್ಪಿಲ್ಲದಿಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ತಪ್ಪಿಲ್ಲವೆಂದು ( 1 , 1 )
ತಪ್ಪು ( 3 , 1 )
ತಪ್ಪುಗಳ ( 1 , 1 )
ತಪ್ಪುವದೆ ( 2 , 1 )
ತಬ್ಬ ( 1 , 1 )
ತರ ( 1 , 1 )
ತರದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ತರವಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ತರಿಯುವದು ( 1 , 1 )
ತರಿಸುವದು ( 1 , 1 )
ತರುಕರವು ( 1 , 1 )
ತರುಕರವೇ ( 1 , 1 )
ತರುಕರುಂಟಾದರುಣಲುಂಟು ( 1 , 1 )
ತರುತಿಹದು ( 1 , 1 )
ತರುತಿಹುದು ( 1 , 1 )
ತರುವಾಗ ( 2 , 1 )
ತರೆದು ( 1 , 1 )
ತರ್ಕಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ತಲೆ ( 4 , 1 )
ತಲೆಗೇರಕಾಡುವಾ ( 1 , 1 )
ತಲೆಬೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ತಲೆಬೇನೆ ( 1 , 1 )
ತಲೆಯ ( 1 , 1 )
ತಲೆಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ತಲೆಯಾತ ( 1 , 1 )