ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(56) (34) (14) (2) (28) (4) (0) (0) (33) (3) (1) (19) (4) (0) ಅಂ (7) ಅಃ (7) (87) (1) (23) (0) (0) (5) (0) (22) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (33) (0) (14) (3) (47) (25) (0) (45) (12) (77) (6) (11) (0) (11) (14) (6) (1) (55) (83) (0)
ಸಾಲವನು ಮಾಡುವದು | ಹೇಲ ತಾ ಬಳಿಸುವದು | ಕಾಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಕೆಡಹುವದು ತುತ್ತಿನಾ | ಚೀಲ ನೋಡಯ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಸಾಲಿಗನಲಿ ಮೇಣಕ್ಕ | ಸಾಲೆಯಲಿ ನಂಬಿಕೆಯು | ಜಾಲಗಾರನ ದಯೆ ಧರ್ಮ ಮುನ್ನಾವ | ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಸಾಲುವೇದವನೋದಿ | ಶೀಲದಲಿ ಶುಚಿಯಾಗಿ | ಶೂಲಿಯಾವದವನರಿಯದೊಡೆ ಗಿಳಿಯೋದಿ | ಹೇಲ ತಿಂದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಸಾವ ಸಂಕಟ ಹೊಲ್ಲ | ಹಾವಿನ ವಿಷವು ಹೊಲ್ಲ | ನಾವಿಗನ ಕೂಡ ಹಗೆ ಹೊಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರ | ಕಾವುದೇ ಹೊಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಸಿಂಗಕ್ಕೆ ಗುರು ಬರಲು | ಸಂಗರವು ಘನವಕ್ಕು ಅಂಗನೆಯರಿಗೆ ಬಾಧೆ ಪಿರಿದಕ್ಕು ಕಡೆ ಮಳೆ | ಹಿಂಗಾರಿಯಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಸಿದ್ಧರಿಗೆ ಯೋಗವನು | ಬುದ್ಧಿವಂತಗೆ ಮತಿಯ | ಬಿದ್ದ ಅಡಿವಿಯಾ ಕಿಚ್ಚನಂ ಮುಳ್ಳು ಮೊಳೆ | ತಿದ್ದುವವರಾರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಸಿರಿಯ ಸಂಸಾರವು | ಸ್ಥಿರವೆಂದು ನಂಬದಿರು | ಹಿರಿದೊಂದು ಸಂತೆ ನೆರೆದೊಂದು ಜಾವಕ್ಕೆ | ಹರಿದು ಹೋದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಸಿರಿಯಣ್ಣನುಳ್ಳತನಕ | ಹಿರಿಯಣ್ಣ ನೆನೆಸಿಪ್ಪ | ಸಿರಿಯಣ್ಣ ಹೋದ ಮರುದಿನವೆ ಹಿರಿಯಣ್ಣ | ನರಿಯಣ್ಣನೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಸೀತಧಾತುಗಳುಂಟು | ಜಾತಿಹವು ಕುಕ್ಷಿಗಳು | ಪಾತಕರು ಮರದಿ ತಿರಿದುಂಬ ನಾಡಿಗೆ | ಏತಕ್ಕೆ ಬಹರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಸೀತೆಯಿಂ ಹೆಣ್ಣಿಲ್ಲ | ಸೂತನಿಂದಾಳಿಲ್ಲ | ಮಾತಿನಲಿ ಸೋತಗಿದಿರಿಲ್ಲ ಶೂದ್ರಂಗೆ | ಭೀತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಸುಂಕದ ಅಣ್ಣಗಳಾ | ಬಿಂಕವನು ಏನೆಂಬೆ | ಸುಂಕಕ್ಕೆ ಸಟಿಯ ನೆರೆಮಾಡಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಂಕ ಮುರಿದಿಹುದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಸುಟ್ಟ ಬೆಳಸಿಯು ಲೇಸು | ಅಟ್ಟ ಬೊನವು ಲೇಸು | ಕಟ್ಟಾಣೆ ಸತಿಯು ಇರಲೇಸು ನಡುವಿಂಗೆ | ದಟ್ಟಿ ಲೇಸೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಸುಟ್ಟೊಲೆಯು ಬಿಡದೆ ತಾ | ನಟ್ಟ ಮೇಲುರಿದಂತೆ | ಕೊಟ್ಟಮೇಲುರಿವ ನಳಿಯನೆಂಬೀ ಮಾತು | ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಸುಡುವಗ್ನಿಯನು ತಂದು | ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ | ಒಡನುಣ್ಣದಾಗದಿಂತೆಂಬ ಮನುಜರ್‍ಆ | ಒಡನಾಟವೇಕೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಸುರತರು ಮರನಲ್ಲ | ಸುರಭಿಯೊಂದಾವಲ್ಲ ಪರುಷ ಪಾಷಾಣದೊಳಗಲ್ಲ - ಗುರುವು ತಾ ನರರೊಳಗಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ