ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(56) (34) (14) (2) (28) (4) (0) (0) (33) (3) (1) (19) (4) (0) ಅಂ (7) ಅಃ (7) (87) (1) (23) (0) (0) (5) (0) (22) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (33) (0) (14) (3) (47) (25) (0) (45) (12) (77) (6) (11) (0) (11) (14) (6) (1) (55) (83) (0)
ನೀತಿ ದೇಶದ ಮಧ್ಯೆ | ನೀತಿಯಾ ಮೆಯಿಹುದು ಪಾತಕರಿಗಿಹುದು ಸೆರೆಮನೆಯು ಅರಮನೆ ಪು | ನೀತರಿಗೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ನೀರ ಬೊಬ್ಬಳಿನೆಚ್ಚಿ | ಸಾರಿ ಕೆಡದಿರು ಮರುಳೆ | ಸಾರುಗುಣಿಯಾಗು ನಿಜವ ತಿಳಿ ಸರುವರೊಳು | ಕಾರುಣಿಕನಾಗು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚತ್ತು | ನಡೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದರೆ | ಹಿಡಿದಿರ್ಧ ಧರ್ಮ ಹೊಡೆಮರಳಿ ಕಚ್ಚುವಾ | ಹೆಡೆನಾಗನೋಡು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ನುಡಿಸುವದಸತ್ಯವನು | ಕೆಡಿಸುವದು ಧರ್ಮವನು | ಹಿಡಿಸಿವದು ಕಟ್ಟಿ ಒಡಿಲ ತಾ ಲೋಭವಾ | ಹಡಣ ಕಾಣಯ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ನೂರು ಹಣ ಕೊಡುವನಕ | ಮೀರಿ ವಿನಯದಲಿಪ್ಪ | ನೂರರೋಳ್ಮೂರ ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಲಿಗನು | ತೂರುಣನು ಮಣ್ಣು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ನೆಗ್ಗಿ ಲಾನೆಗೆ ಹೊಲ್ಲ | ಸಿಗ್ಗು ಸೂಳೆಗೆ ಹೊಲ್ಲ | ಸುಗ್ಗಿಯಾ ಮೇಲೆ ಮಳೆಹೊಲ್ಲ ಕೊಂಡೆಯನ | ಕಿಗ್ಗಳವೆ ಹೊಲ್ಲ | ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ನೆತ್ತವದು ಒಳಿತೆಂದು | ನಿತ್ಯವಾಡಲು ಬೇಡ | ನೆತ್ತದಿಂ ಕುತ್ತ್ - ಮುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತೆಲ್ಲ | ಕತ್ತಲಾಗಿಹುದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ನೆತ್ತವೂ ಕುತ್ತವೂ | ಹತ್ತದೊಡೆ ಅಳವಲ್ಲ | ಕುತ್ತದಿಂ ದೇಹ ಬಡದಕ್ಕು ನತ್ತದಿಂ | ಅತ್ತಲೇ ಅಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ನೆತ್ತಿಯಲೆ ಉಂಬುವದು | ಸುತ್ತಲೂ ಸುರಿಸುವದು | ಎತ್ತಿದರೆ ಎರಡು ಹೋಳಹುದು ಕವಿಗಳಿಂದ ಕುತ್ತರವ ಪೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ನೆಲವನ್ನು ಮುಗಿಲನ್ನು | ಹೊಲಿವರುಂಟೆಂದರವ | ಹೊಲಿವರು ಹೊಲಿವರು ಎನಬೇಕು | ಮೂರ್ಖನಲಿ | ಕಲಹವೇ ಬೇಡ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ನೆವದೊಳೆಡೆಯಾಡಿಸುತ | ತವೆ ಸಖನ ನುಡಿಯಿಸುತ | ಕವಿದಿರಲು ಬಗೆದೆ ಚಿನ್ನವ ಪ್ರತಿವೆರಸಿ | ತವಕದಲಿ ತೆಗೆವ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ನೇತ್ರಗಳು ಕಾಣಿಸವು | ಶ್ರೋತ್ರಗಳು ಕೇಳಿಸವು | ಗಾತ್ರಗಲು ಎದ್ದು ನಡೆಯುವವು ಕೂಳೊಂದು | ರಾತ್ರಿ ತಪ್ಪಿದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ನೊಕಿದವರಾಗ | ಕುಕಟಿಯವನು ಲೋಕದೊಳಗೆಲ್ಲ ಕಂಡುದ - ನುಡಿವುತ ಏಕವಾಗಿಹೆನು ಸರ್ವಜ್ಞ
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ನೋಟ ಶಿವಲಿಂಗದಹಲಿ | ಜೂಟ ಜ್ಂಗಮದಲಿ | ನಾಟನಾ ಮನವು ಗುರುವಿನಲಿ ಭಕ್ತನಾ ಮಾಟವನು ನೋಡು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ನೋಡಯ್ಯ ದೇವ ಸಲೆ | ನಾಡೆಲ್ಲ ಗಾಡಿಗನು | ವಾಡೆಯನೊಡೆದ ಮಡಕಿಯ ತೆರನಂತೆ | ಪಾಡಾಯಿತೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ