ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ತಾಯ್ತೊರೆದರೆ ( 1 , 1 )
ತಾಯ್ಮಗನ ( 1 , 1 )
ತಾರಕೆನಿಗಿಂತ ( 1 , 1 )
ತಾರೆ ( 2 , 1 )
ತಾವಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ತಾವು ( 1 , 1 )
ತಿಗುಣಿಯಾ ( 1 , 1 )
ತಿಟ್ಟಿಯೊಳು ( 1 , 1 )
ತಿಣ್ಣ ( 1 , 1 )
ತಿತ್ತಿ ( 1 , 1 )
ತಿತ್ತಿಯಂತಾಗುವದು ( 1 , 1 )
ತಿಥಿಯ ( 2 , 1 )
ತಿಥಿಯನೊಡಗೂಡೆ ( 2 , 1 )
ತಿಥಿಯನೊಡಿಸಲು ( 1 , 1 )
ತಿಂದ ( 1 , 1 )
ತಿಂದಂತೆ ( 2 , 1 )
ತಿಂದು ( 6 , 1 )
ತಿದ್ದಲರಿಯವವು ( 1 , 1 )
ತಿದ್ದಿದರೆ ( 1 , 1 )
ತಿದ್ದಿಯೂ ( 1 , 1 )
ತಿದ್ದಿಸುವದದು ( 1 , 1 )
ತಿದ್ದುವವರಾರು ( 1 , 1 )
ತಿದ್ದುವವು ( 1 , 1 )
ತಿನಗಲಿತ ( 1 , 1 )
ತಿನಹೊಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ತಿನಿತಿಪರ್ವನ ( 1 , 1 )
ತಿನುತಿಹುದು ( 2 , 1 )
ತಿನ್ನದೆ ( 1 , 1 )
ತಿನ್ನುವ ( 1 , 1 )
ತಿಂಬ ( 1 , 1 )
ತಿಂಬಾತ ( 2 , 1 )
ತಿಂಬುವದು ( 1 , 1 )
ತಿಂಬುವದೊಂದು ( 1 , 1 )
ತಿಂಬುವನು ( 2 , 1 )
ತಿರಗೊಳಕೊಂಡು ( 1 , 1 )
ತಿರಿಕೆಗೆ ( 1 , 1 )
ತಿರಿಗೊಳನಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ತಿರಿದುಂಡರೆ ( 1 , 1 )
ತಿರಿದುಂಬ ( 2 , 1 )
ತಿರಿವಂತೆ ( 1 , 1 )
ತಿರಿವನು ( 1 , 1 )
ತಿರಿವವರ ( 1 , 1 )
ತಿರಿವವರನಡರಿ ( 1 , 1 )
ತಿಳಿ ( 2 , 1 )
ತಿಳಿದವರರೆಗು ( 1 , 1 )
ತಿಳಿಯದಲೆ ( 1 , 1 )
ತಿಳಿಯಲರಿಯದ ( 1 , 1 )
ತಿಳಿಯಲರಿಯದನ ( 1 , 1 )
ತಿಳಿಯಲ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ತಿಳಿಯುವವು ( 1 , 1 )