ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 1 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ನೆಗ್ಗಿ ಲಾನೆಗೆ ಹೊಲ್ಲ | ಸಿಗ್ಗು ಸೂಳೆಗೆ ಹೊಲ್ಲ | ಸುಗ್ಗಿಯಾ ಮೇಲೆ ಮಳೆಹೊಲ್ಲ ಕೊಂಡೆಯನ | ಕಿಗ್ಗಳವೆ ಹೊಲ್ಲ | ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ