ಒಟ್ಟು 4 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 4 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಓಂಕಾರ ತಾನಲ್ಲ | ಹ್ರಾಂಕಾರ ಮುನ್ನಲ್ಲ ಆಂಕಾಶತಳವ ಮೀರೆಹುದು - ಹರಿಯಜರು ತಾಂ ಕಾಣರಯ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಓಂಕಾರ ಮುಖವಲ್ಲ | ಆಕಾರವದಕಿಲ್ಲ | ಆಕಾಶದಂತೆ ಅಡಗಿಹುದು ಪರಬೊಮ್ಮ | ವೇಕಾಣದಯ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಮಾಯಮೋಹವ ನಚ್ಚಿ | ಕಾಯವನು ಕರಗಿಸಿತೆ ಆಯಾಸಗೊಳುತ ಇರಬೇಡ - ಓಂ ನಮಶ್ಯಿ ವಾಯಯೆಂದನ್ನಿ ಸರ್ವಜ್ಞ
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಸಾಯ್ವುದವಸರವೆ ಮನ | ಠಾಯಿಯಲಿ ನೋವುತ್ತೆ ನಾಯಾಗಿ ನರಕ ಉಣಬೇಡ - ಓಂ ನಮಶ್ಯಿ ವಾಯಯೇಂದನ್ನಿ ಸರ್ವಜ್ಞ
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ