ಒಟ್ಟು 4 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 4 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಭಂಗಿಯನು ಸೇದುವನ | ಭಂಗವನು ಏನೆಂಬೆ | ಭಂಗಿಯಾಗುಂಗು ತಲೆಗೇರಕಾಡುವಾ| ಮಂಗನಂತಿಹನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಶಂಖ ಹುಟ್ಟಿದ ನಾದ | ಬಿಂಕವನು ಏನೆಂಬೆ | ಶಂಕರನ ಪೂಜೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಮಿಗಿಲಾಗಿ | ತೆಂಕಲುಂಟೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಸುಂಕದ ಅಣ್ಣಗಳಾ | ಬಿಂಕವನು ಏನೆಂಬೆ | ಸುಂಕಕ್ಕೆ ಸಟಿಯ ನೆರೆಮಾಡಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಂಕ ಮುರಿದಿಹುದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅಂಜಿವಾ | ಗಂಡನನು ಏನೆಂಬೆ | ಹಿಂಡು ಕೋಳಿಗಳು ಮುರಿತಿಂಬ ನರಿ ನಾಯ | ಕಂಡೋಡಿದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ