ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ತೆರನಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ತೆರುವವನ ( 1 , 1 )
ತೆರೆ ( 1 , 1 )
ತೆರೆದ ( 2 , 1 )
ತೆವರದೊಳು ( 1 , 1 )
ತೇಜ ( 1 , 1 )
ತೇಜಿ ( 1 , 1 )
ತೇಜಿವಾಹನ ( 1 , 1 )
ತೇಲಿದರೂ ( 1 , 1 )
ತೊಗಲು ( 1 , 1 )
ತೊಗಲ್ ( 1 , 1 )
ತೊಗೆಯಾಗಿ ( 2 , 1 )
ತೊಟ್ಟನೆಚ್ಚಂತೆ ( 1 , 1 )
ತೊಟ್ಟಿಪ್ಪುದುಳ್ಳ ( 1 , 1 )
ತೊಟ್ಟೊಂದು ( 1 , 1 )
ತೊತ್ತದನು ( 1 , 1 )
ತೊತ್ತಾಗಿ ( 2 , 1 )
ತೊತ್ತಾಗೆ ( 1 , 1 )
ತೊತ್ತಿಗಂ ( 1 , 1 )
ತೊತ್ತಿನಲಿ ( 1 , 1 )
ತೊತ್ತು ( 1 , 1 )
ತೊತ್ತೇಕೆ ( 1 , 1 )
ತೊದಲು ( 2 , 1 )
ತೊಪ್ಪಲಾ ( 1 , 1 )
ತೊರೆ ( 1 , 1 )
ತೊರೆದರೇನು ( 1 , 1 )
ತೊರೆದಿಹರೆ ( 1 , 1 )
ತೊರೆದು ( 1 , 1 )
ತೊರೆಯ ( 1 , 1 )
ತೊಲಗಿ ( 2 , 1 )
ತೊಲಗಿತಾ ( 1 , 1 )
ತೊಲಗುವರಾರು ( 1 , 1 )
ತೊಲಗುವಳು ( 1 , 1 )
ತೊಲಗುವಾ ( 1 , 1 )
ತೊಲೆ ( 2 , 1 )
ತೋಟ ( 2 , 1 )
ತೋಂಟರಿದನ್ಹೇಳಿ ( 1 , 1 )
ತೋಡಿದ್ದ ( 1 , 1 )
ತೋರಣವಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ತೋರದಡುಗುವದು ( 1 , 1 )
ತೋರದಿರದಂತೆ ( 1 , 1 )
ತೋರದೇ ( 1 , 1 )
ತೋರಿಕೊಡಬಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ತೋರಿದ ( 1 , 1 )
ತೋರಿದರೇನು ( 1 , 1 )
ತೋರಿದಿಹುದಂತೆ ( 1 , 1 )
ತೋರಿವನು ( 1 , 1 )
ತೋರಿಸುಗು ( 1 , 1 )
ತೋರುವ ( 1 , 1 )
ತೋರುವಳು ( 1 , 1 )