ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ವಚನ

ಗಾಜು ನೋಟಕೆ ಲೇಸು |
ಮಾನಿನಿಗೆ ಪತಿ ಲೇಸು |
ಸ್ವಾನುಭಾವಿಯ ನುಡಿ ಲೇಸು ಎಲ್ಲಕ್ಕು ನಿ |
ಧಾನವೇ ಲೇಸು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

--- ಸರ್ವಜ್ಞ