ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ವಚನ

ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಮನುಜ |
ಗೊಪ್ಪುವದು ಸಂಕೋಲೆ |
ತಪ್ಪು ಮಾಡದಲೆ ಸೆರೆಯು ಸಂಕೋಲೆಗಳು |
ಬಪ್ಪವನೆ ಪಾಪಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

--- ಸರ್ವಜ್ಞ