ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ವಚನ

ತಾಗಿ ಬಾಗುವದರಿಂ |
ತಾಗದಿಹುದು ಲೇಸು |
ತಾಗಿ ಮೂಗೊಡದು ಬುಗುಟಿದ್ದು ಬಾಗುವದು |
ಹೇಗನಾ ಗುಣವು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

--- ಸರ್ವಜ್ಞ