ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ವಚನ

ಕೂಳಿಲ್ಲದವನೊಡಲು |
ಹಾಳುಮನೆಯಂತಕ್ಕು |
ಹೇಳಿದಲೆ ಹೋಗಲು ರುಜೆಗಳಿಂ ತನುವೊಡೆದು |
ಹಾಳೆಯಂತಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

--- ಸರ್ವಜ್ಞ