ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ವಚನ

ಕಾಲು ಮುರಿದರೆ ಹೊಲ್ಲ |
ಬಾಲೆ ಮುದುಕಗೆ ಹೊಲ್ಲ |
ನಾಲಿಗೆಯಲೆರಡು ನುಡಿ ಹೊಲ್ಲ |
ಸಮರದಲಿ ಸೋಲುವಡೆ ಹೊಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

--- ಸರ್ವಜ್ಞ