ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ವಚನ

ದೇಹ ದೇವಾಲಯವು |
ಜೀವವೇ ಶಿವಲಿಂಗ |
ಬಾಹ್ಯಾಂಗಳಳಿದು ಭಜಿಪಂಗೆ ಮುಕ್ತಿಸಂ ದೇಹವಿಲ್ಲೆಂದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

--- ಸರ್ವಜ್ಞ