ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ವಚನ

ಬಿಲ್ಲನೇರಲು ಗುರುವು |
ತಲ್ಲಣವು ಜಗಕೆಲ್ಲ |
ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆಲ್ಲ ಮಳೆಯಕ್ಕು ನೃಪರಿಗೆ |
ತಲ್ಲಣವೇ ಅಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

--- ಸರ್ವಜ್ಞ