ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ವಚನ

ಆಡಿ ಹುಸಿಯಲು ಹೊಲ್ಲ |
ಕೂಡಿ ತಪ್ಪಲು ಹೊಲ್ಲ |
ಕಾಡುವಾ ನೆಂಟ ಬರ ಹೊಲ್ಲ ಸಟಿಯ |
ನಾಡುವನೆ ಹೊಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

--- ಸರ್ವಜ್ಞ