ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ವಚನ

ಕಣಕದಾ ಕಡುಬಾಗಿ |
ಮಣಕೆಮ್ಮೆ ಹಯನಾಗಿ |
ಕುಣಿ ಕುಣಿದು ಕಡವ ಸತಿಯಾಗಿ ಬೆಳವಲದ ಅಣಕ ನೋಡೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

--- ಸರ್ವಜ್ಞ