ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ವಚನ

ತಿಟ್ಟಿಯೊಳು ತೆವರದೊಳು |
ಹುಟ್ಟಿಹನೆ ಪರಶಿವನು |
ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳು ಅವಗಿಲ್ಲ ಜಗವನ್ನು |
ಬಿಟ್ಟಿಹನು ನೋಡು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

--- ಸರ್ವಜ್ಞ