ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ವಚನ

ಅಟ್ಟಿಕ್ಕುವಾಕೆಯೊಳು |
ಬೆಟ್ಟಿತ್ತು ಹಗೆ ಬೇಡ |
ಸಟ್ಟುಗದೆ ಗೋಣ ಮುರಿಯುವಳೂ ಅಲಗಿಲ್ಲ |
ದಿಟ್ಟಯಾಳವಳು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

--- ಸರ್ವಜ್ಞ