ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ವಚನ

ತತ್ವಮಸಿ ಹುಸಿದಿಹರೆ |
ಮುತ್ತೊಡೆದು ಬೆಸದಿಹರೆ |
ಉತ್ತಮರು ಕೆಡಕ ಕಲಿಸಿದರೆ ಲೋಕ ತಾ |
ನೆತ್ತ ಸಾಗುವದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

--- ಸರ್ವಜ್ಞ