ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ವಚನ

ಉಕ್ಕುವದು ಸೊಕ್ಕುವದು |
ಕೆಕ್ಕನೆ ಕಲೆಯುವದು |
ರಕ್ಕಸನ ವೋಲು ಮದಿಸುವದು ಒಂದು ಸೆರೆ |
ಯಕ್ಕಿಯಾ ಗುಣವು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

--- ಸರ್ವಜ್ಞ