ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ವಚನ

ಮಾಯಾಮೋಹನ ಮೆಚ್ಚಿ |
ಕಾಯವನು ಕರಗಿಸಿತ |
ಆಯಾಸಗೊಂಡ ಬಳಲದೊನ್ನಮಃ ಶಿ |
ವಾಯವೆಂದೆನ್ನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

--- ಸರ್ವಜ್ಞ