ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ವಚನ

ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜನನು |
ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹನುಮಂತ ಕೇಶವ ಭಕ್ತರೊಳಗೆಲ್ಲ - ಮೂರು ಕ ಣ್ಣೇಶನೇ ದೈವ ಸರ್ವಜ್ಞ

--- ಸರ್ವಜ್ಞ