ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ವಚನ

ಜಾರತ್ವವೆಂಬುವದು |
ಕ್ಷೀರಸಕ್ಕರೆಯಂತೆ |
ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರರಿತಿಹರೆ ಬೇವಿನಾ |
ಸಾರದಂತಿಹುದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

--- ಸರ್ವಜ್ಞ