ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ವಚನ

ಅಟ್ಟುಂಬುದು ಮೂಡಲದು |
ಸುಟ್ಟುಂಬುದು ಬಡಗಲದು |
ತಟ್ಟೆಯಲುಂಬುದು ಪಡುವಲದು ತೆಂಕಲು |
ಮುಷ್ಟಿಲುಂಬು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

--- ಸರ್ವಜ್ಞ