ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ವಚನ

ಸೃಷ್ಟಿಯಲಿ ಜಿನಧರ್ಮ |
ಪಟ್ಟಗಟ್ಟಿರುತಿಕ್ಕು |
ಕೆಟ್ಟ ಕೆಡಗುಣಗವೆಲ್ಲ ತಲೆಹೋದ |
ಅಟ್ಟೆಯಂತಿಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

--- ಸರ್ವಜ್ಞ